لرزش دست و دلم
از آن بود
که عشق
پناهی گردد
پروازی نه
گریزگاهی گردد.
آی عشق، آی عشق
چهره‌ی آبیت پیدا نیست.

احمد شاملو