نیمه دوم سال خیلی مسخره‌ست؛ صبح تا به خودت بیای و بیدار شی، ظهر شده! ناهارتو که تموم کردی غروب میشه و هوا تاریک؛ از عصر شب شروع میشه تا قبل از ظهرِ فردا؛ برای هر کاری هم دیره و هم زود؛ آدم هیچ کاری نمیتونه انجام بده...