از دو هفته قبل که دو تا برنامه نوروزی بروبچه‌ها و دوستان قطعی شد، بدون‌توقف رفتیم ضبط که دیگه خودِ عید، سرمون خلوت باشه... اما یه جوری یه پروژه‌ی سنگین جشنواره‌ای بهمون خورد که من الان، چند ساعت به سال تحویل، با انبوهی کار که قطعاً بخشی زیادی‌ش منتقل میشه به سال آینده!
خدا به خیر بگذرونه...