کنار خیابون وایساده بودیم، چند متر جلوتر از من، دختره به اولین ماشین گذری گفت انقلاب، سوار شد؛ به همون ماشین گفتم انقلاب، گازشو گرفت رفت