می‌گفت نمی‌ریم تبریز، مگر اینکه محمدعلی فوت کنه؛ امروز زنگ زد که داریم می‌ریم تبریز. خدابیامرزتش شوهرخاله رو.