در آستانه یک اتفاق بسیار بزرگم/بزرگیم. دعامون کنید...