متاسفانه در شرایطی هستم که می‌تونم بزنم زیر کاسه کوزه‌ی همه‌چی!