هفته پیش داشتم با خودم فکر می‌کردم که برعکس شرایط عمومیِ شهر، چقدر خلوتم و وقت دارم برای برنامه‌ریزی واسه سال بعد...

شنبه چنان پروژه‌ای بهم سپرده شد که هر روز ساعت هشت از خونه می‌زنم بیرون و شب ساعت دوازده میام خونه؛ بازم پیشرفت پروژه مطلوب نیست.

پیام اخلاقی: با خودتون فکر نکنید!