این خارجیا قرمه‌سبزی ندارن، با خوردن چی حالشونو خوب می‌کنن؟!